logo


Reglement Onderlinge wedstrijden

Onderstaand reglement is goedgekeurd door de ledenvergadering van 28 januari 2013

I. Algemeen.

1. De onderlinge wedstrijd (O.W.) van de FOTOKRING GELEEN is een fotografische competitie voor de leden. De competitie vindt plaats door inzending van fotowerken (foto’s of dia’s) in maximaal zes (6) ronden per jaar.
2. Voor iedere ronde worden de fotowerken ter beoordeling aangeboden aan een jury, bij voorkeur van buiten de FOTOKRING GELEEN, die een waardering toekent en deze waardering tijdens een vooraf bepaalde clubavond toelicht.
3. Voor foto's en dia’s vindt een gecombineerde competitie plaats.
4. De winnaar van de O.W. verwerft de titel: "Fotograaf van het Jaar"


II. Deelname.

5. Alleen leden, die het hele kalenderjaar of een deel daarvan als gewoon lid of erelid staan ingeschreven kunnen aan de competitie meedoen.
6. Elk lid kan foto’s en/of dia’s inleveren.


III. Het fotowerk.

7. Het ingeleverde fotowerk moet uit eigen opnamen bestaan en mag geen reproductie zijn van bestaand fotowerk, tenzij dit van de hand van de maker zelf is en/of eigen elementen door de maker zijn toegevoegd. Eventuele digitale bewerking van de foto’s, anders dan automatisch toegepaste contrast-en kleurcorrecties bij het afdrukken, dient
van de maker zelf te zijn. De afwerking (analoog ontwikkelen, analoog en digitaal afdrukken, inramen en opplakken) mag evenwel met hulp van anderen zijn geschied.
8. Het fotowerk mag in slechts eenmaal in een competitie worden ingeleverd. Wel is toegestaan om fotowerk aangepast (bijv. een andere uitsnede of andere kleurstelling en/of gradatie) opnieuw in te leveren. Het ingeleverde fotowerk dient vooraf bij de voorbespreking aan de leden getoond te worden.
9. Foto's mogen zowel zwart/wit afdrukken zijn (al dan niet ingekleurd) als kleurafdrukken.
De foto('s) moet(en) gepresenteerd worden op/in een passe-partout karton van 40 bij 50 cm van voldoende stevigheid. De maker dient t.a.v. het formaat van de foto’s rekening te houden met het feit dat de foto's voor een groter publiek gepresenteerd moeten kunnen worden.
10. Dia's moeten zijn ingeraamd in raampjes van maximaal 5 bij 5 cm (met of zonder glas) en voorzien zijn van een duimmerk (linksonder in de hoek aan de beeldzijde).
11. De werkstukken mogen niet voorzien zijn van de naam van de maker/maakster. Op de achterzijde moet vermeld staan: het rondenummer (1 t/m 6), gevolgd door het fotobond lidnummer van de maker (BB), het volgnummer van het fotowerk (1, 2 of 3) en jaar van inleveren (JJ).

IV. De competitie.

12. De competitie gaat over maximaal 6 ronden.
13. De inleverdata worden gespreid over het jaar vastgesteld en liggen als regel tussen 4 tot 2 weken voor de jurybespreking.
14. Het lid dat in een ronde aan de competitie meedoet, mag maximaal een door het bestuur per ronde vastgesteld aantal werkstukken (foto’s of dia’s) inleveren. Bij een te groot aanbod (in de regel > 60 werkstukken) kan het bestuur besluiten het aantal in te leveren werkstukken voor de betreffende ronde te verminderen.
15. Het bestuur kan bij onvoldoende deelname aan een ronde het aantal ronden verminderen door deze samen te voegen ofwel het aantal in te leveren werkstukken verhogen.

V. De jury.

16. De jury wordt per ronde door het bestuur of een door het bestuur aangewezen commissie aangezocht cq. aangewezen.
17. De jury kan een persoon zijn maar ook een groep personen.
18. De juryleden worden zoveel mogelijk gekozen uit de binnen Limburg beschikbare sprekers. Leden kunnen echter bij het bestuur jury's aanmelden waarna het bestuur deze kan aanwijzen.

VI. De resultaten.

19. De jury beoordeelt het fotowerk en geeft elk werkstuk een waardering. Deze waardering loopt van matig, via redelijk, voldoende, goed, zeer goed tot uitstekend. Tevens selecteert het jurylid de beste 6 werkstukken en bepaalt hierbij een volgorde 1 tot en met 6. Nummer 1 wordt beloond met een gouden sticker, de nummers 2 en 3 met een
zilveren sticker en de nummers 4, 5 en 6 met een bronzen sticker.
20. De puntentelling per ronde is als volgt:

  • Voor deelname betreffende ronde: 1 punt
  • Per verkregen bronzen sticker: 1 punt
  • Per verkregen zilveren sticker: 2 punten
  • Per verkregen gouden sticker: 3 punten

Op basis van de stickers worden per ronde dus maximaal 10 punten toegekend

21. Van de stand in de competitie wordt een lijst bijgehouden, door een daarvoor door het bestuur aangewezen lid, die openbaar beschikbaar is.

VII. Fotograaf van het jaar.

21. Na de laatste ronde in een betreffend jaar worden de resultaten van ieder lid per ronde gesommeerd.
22. Een lid dat in een bepaalde ronde niet heeft meegedaan ontvangt voor die ronde 0 punten. Inhalen is niet mogelijk.
23. Het lid met het hoogste punten aantal de titel: "Fotograaf van het Jaar" en de daarbij behorende trofeeën (certificaat + cadeau).
Het lid met het op één na hoogste aantal punten is de Runner Up, en ontvangt eveneens een certificaat. Indien leden met gelijk puntenaantal eindigen wordt de volgorde bepaald door respectievelijk het aantal behaalde gouden stickers, het aantal behaalde zilveren stickers en tenslotte het aantal behaald bronzen stickers.

VIII. Arbitrage.

24. In alle situaties, waarin het reglement niet voorziet of op verschillende manieren kan worden uitgelegd, beslist het bestuur.