logo


Reglement Onderlinge wedstrijden

REGLEMENT  FOTOBESPREKING

Onderstaand reglement is goedgekeurd
door de ledenvergadering van 20 januari 2020

I.     Algemeen.
1.    De  externe fotobespreking van de FOTOKRING GELEEN is een  mogelijkheid voor de leden om hun fotowerk voor bespreking door deskundige van buiten de Fotokring aan te bieden. De  fotobespreking vindt plaats door inzending van fotowerken (geprint of digitaal) in maximaal zes (6) ronden per jaar. Per jaar wordt op de ALV bekend gemaakt welke rondes een thema hebben.
2.    Voor iedere ronde worden de fotowerken ter beoordeling aangeboden aan een  spreker, in principe van buiten de FOTOKRING GELEEN, die  zijn persoonlijke oordeel geeft en deze tijdens een vooraf bepaalde clubavond toelicht.

II.    Deelname.
3.    Alle leden, die het hele kalenderjaar of een deel daarvan als gewoon lid of erelid staan ingeschreven kunnen aan de externe fotobespreking meedoen.
4.    Elk lid kan maximaal een door het bestuur vastgesteld aantal werken inleveren.

III. Het fotowerk.
5.    Het ingeleverde fotowerk moet uit eigen opnamen bestaan en mag geen reproductie zijn van bestaand fotowerk, tenzij dit van de hand van de maker zelf is en/of eigen elementen door de maker zijn toegevoegd. Eventuele digitale bewerking van de foto’s, anders dan automatisch toegepaste contrast- en kleurcorrecties bij het afdrukken, dient van de maker zelf te zijn. De afwerking (analoog ontwikkelen, analoog en digitaal afdrukken, en opplakken) mag evenwel met hulp van anderen zijn geschied.
6.    Het fotowerk mag in slechts eenmaal voor een externe bespreking  worden ingeleverd. Wel is het mogelijk om reeds gebruikt fotowerk in een serie te gebruiken of andersom een foto uit een serie individueel in te leveren. Wel is toegestaan om fotowerk aangepast (bijv. een andere uitsnede of andere kleurstelling en/of gradatie) opnieuw in te leveren. In principe dient  Het ingeleverde fotowerk vooraf bij de voorbespreking aan de leden getoond te worden, eventueel kan worden afgesproken dat we anoniem inleveren. Indien de opmerkingen in de voorbespreking ertoe leiden dat de indiener ander foto’s wil inleveren dan kan  na overleg en goedkeuring van het bestuur hiervan worden afgeweken.
7.    Foto's mogen zowel zwart/wit afdrukken zijn (al dan niet ingekleurd) als kleurafdrukken. De geprinte foto('s) moet(en) gepresenteerd worden op/in een passe-partout karton van 40 bij 50 cm van voldoende stevigheid. De maker dient t.a.v. het formaat van de foto’s rekening te houden met het feit dat de foto's voor een groter publiek gepresenteerd moeten kunnen worden.
8.    Wanneer met de externe spreker wordt afgesproken dat digitaal besproken wordt, zal het formaat van het in te leveren werkt vooraf worden bekend gemaakt.
9.    De werkstukken mogen niet voorzien zijn van de naam van de maker/maakster. Op de achterzijde moet vermeld staan: bij voorkeur het rondenummer (1 t/m 6), gevolgd door het fotobond lidnummer van de maker (BB), het volgnummer van het fotowerk (1, 2 of 3) en jaar van inleveren (JJ).

IV.   De  inlevering.
10.  De bespreking vindt  maximaal 6 maal per jaar plaats.
11.  De inleverdata worden gespreid over het jaar vastgesteld en liggen als regel tussen 4 tot 2 weken voor de  externe fotobespreking.
12.  Het lid dat aan een bespreking deelneemt , mag maximaal een door het bestuur per ronde vastgesteld aantal werkstukken (foto’s of digitaal) inleveren. Bij een te groot aanbod (in de regel > 50 werkstukken) kan het bestuur besluiten het aantal in te leveren werkstukken voor de betreffende bespreking te verminderen. Tevens wordt via de ALV vastgelegd welke rondes digitaal worden ingeleverd in de voorbespreking en welke tbv de externe bespreking. Tevens worden dan de voorwaarden vastgelegd.
13.  Het bestuur kan bij onvoldoende deelname aan een bespreking het aantal ronden verminderen door deze samen te voegen ofwel het aantal in te leveren werkstukken verhogen.

V.   De spreker.

14.  De externe spreker wordt per ronde door het bestuur of een door het bestuur aangewezen commissie aangezocht cq. aangewezen.
15.  De externe spreker kan een persoon zijn maar ook een groep personen.
16.  De kandidaten worden zoveel mogelijk gekozen uit de binnen Limburg beschikbare sprekers. Leden kunnen echter bij het bestuur jury's aanmelden waarna het bestuur deze kan aanwijzen.

VI.   De resultaten.

17. De jury beoordeelt het fotowerk en geeft over elk werkstuk zijn persoonlijke mening/waardering. Tevens selecteert de spreker de, in zijn ogen, beste 5 werkstukken  die voorzien worden van een predikaat en op de website getoond worden

VII.  Fotograaf van het jaar en Foto van het jaar.
18.  Uit de onderscheiden foto’s van alle 6 rondes kiezen de leden via een vooraf bepaalde methode  de  "Foto van het Jaar" . Daarnaast brengen de leden ook hun stem uit op de makers van alle bekroonde foto’s. Een lid kan meerdere bekroonde foto’s hebben. De fotograaf met de meeste stemmen wordt “Fotograaf van het jaar”. Zowel “de fotograaf van het jaar” als “de foto van het jaar” ontvangen de daarbij behorende trofeeën (certificaat + cadeau) in ontvangst mag nemen

VIII. Arbitrage.
19.  In alle situaties, waarin het reglement niet voorziet of op verschillende manieren kan worden uitgelegd, beslist het bestuur.