logo


Statuten van de Fotokring Geleen   


Bijgaande Statuten zijn goedgekeurd door de ledenvergadering op 28 januari 2013

I  Naam en doel van de vereniging.
Art. 1.

De FOTOKRING GELEEN, opgericht op 4 november 1932, is gevestigd in Sittard-
Geleen.

Art. 2.
De FOTOKRING GELEEN stelt zich ten doel:
A) Het vergroten van de fototechnische vaardigheden van haar leden.
B) De ontwikkeling van het esthetisch aspect van de fotografie van haar leden.
C) Het propageren van de amateur-fotografie in algemene zin.
D) Het behartigen van de belangen van haar leden op fotografisch gebied.

Art. 3.
De FOTOKRING GELEEN tracht dit te bereiken door:
A) Het houden van bijeenkomsten ter bespreking van onderwerpen die verenigbaar zijn met het doel van de vereniging.
B) Het organiseren van werkavonden en fototochten voor haar leden.
C) Het geven van voorlichting en informatie en het houden van lezingen.
D) Het organiseren van tentoonstellingen met fotografisch werk van haar leden.
E) Het stimuleren van deelname van haar leden aan fotowedstrijden en fototentoonstellingen georganiseerd door derden.
F) Het uitnodigen van deskundigen op fotografisch gebied ter beoordeling van het door haar leden gemaakte fotografisch werk.
G) Het onderhouden van een Website en informeren van de leden via E-mail.
H) Het aangaan van lidmaatschappen van landelijke en regionale fotobonden en verenigingen.
I) Het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met verenigingen die hetzelfde of een overeenkomstig doel nastreven als de FOTOKRING GELEEN.

Art. 4.
Het verenigingsjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

II. Van de leden en donateurs.

Art. 5.
De leden van de FOTOKRING worden onderscheiden in ereleden en gewone leden.
Het gewone lidmaatschap kan worden aangegaan door hiertoe een verzoek te richten tot het bestuur. Indien de Fotokring het maximale aantal leden, zoals vastgesteld door de ALV, heeft bereikt kunnen slechts nieuwe leden worden toegelaten middels de in het huishoudelijk reglement voorgeschreven procedure.
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging aan het adres van de secretaris, overlijden of door uitzetting door de ledenvergadering, overeenkomstig het huishoudelijk reglement.
De opzegging wordt van kracht de eerste van de maand volgende op de datum van opzegging.

Art. 6.
Ereleden van de FOTOKRING GELEEN zijn zij die zich voor de amateur-fotografie en de FOTOKRING GELEEN in het bijzonder, buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Ereleden worden op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering benoemd. Zij hebben volledig stemrecht tijdens de ledenvergaderingen.

Art. 7.
Het bestuur draagt nieuwe gewone leden voor tijdens de reguliere bijeenkomst.
Indien binnen een periode van twee weken geen schriftelijke bezwaren tegen het kandidaat-lid worden ingediend gaat het lidmaatschap automatisch in per eerste van de volgende maand.
Eventuele ingediende bezwaren zijn ter beoordeling van het bestuur.

Art. 8.
Over “Buitengewone leden” is per 28 januari 2013 vervallen.

Art. 9.
Als donateur kunnen worden toegelaten personen of organisaties die de doelstellingen van de FOTOKRING GELEEN onderschrijven en daartoe een bedrag hoger dan de vastgestelde jaarlijkse contributie aan de FOTOKRING GELEEN
schenken.
Het donateurschap kan worden aangevraagd bij het bestuur dat over toelating beslist.
Het donateurschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar tenzij het bestuur anders beslist.

III. Van de geldelijke middelen.

Art.10. De inkomsten van de FOTOKRING GELEEN bestaan uit contributies van de leden, bijdragen van donateurs, schenkingen, baten uit door de vereniging georganiseerde activiteiten en overige baten.
De hoogte van de contributie en eventuele overige inleggelden worden bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
De geldelijke middelen worden beheerd door de penningmeester.

IV. Van het Bestuur.

Art.11.

Aan het hoofd van de FOTOKRING GELEEN staat een bestuur, dat tenminste bestaat uit 5 leden. Het aantal leden van het bestuur en hun taken zijn vastgesteld bij Huishoudelijke Reglement.

Art.12.
De leden van het bestuur worden door en uit de gewone en ereleden gekozen, op een wijze en voor een periode welke is vastgelegd in het Huishoudelijk reglement.

Art.13.
Het Bestuur, handelend door de Voorzitter en de Secretaris, vertegenwoordigt FOTOKRING GELEEN in en buiten rechten en is bevoegd de Vereniging aan anderen en anderen aan de Vereniging te binden.

V. Van het huishoudelijk reglement.

Art.14.

Tot nadere regeling van punten in deze Statuten genoemd, alsmede van andere punten, wordt door de ledenvergadering een Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
De bepalingen hiervan mogen niet in strijd zijn met de statuten.

VI. Van de commissies.

Art.15.

Voor bepaalde doeleinden kunnen commissies ingesteld worden.

VII Van de Jaar- en ledenvergadering

Art.16.
Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit in de Jaarvergadering, omtrent de handelingen en bevindingen van de FOTOKRING GELEEN in het voorafgaande kalenderjaar en overlegt tevens de rekening en verantwoording van de penningmeester over dat jaar ter vaststelling, nadat deze rekening op de in het Huishoudelijk reglement vastgestelde wijze is gecontroleerd. Tevens worden een jaarplan en een begroting voor het lopende jaar aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.
De Jaarvergadering dient ieder jaar tussen 1 januari en 1 maart plaats te vinden op een van de reguliere bijeenkomsten.

Art.17. Behalve de in Art. 16 genoemde Jaarvergadering worden op door het Bestuur te bepalen plaats en tijd Ledenvergaderingen belegd:
A) indien het Bestuur dit nodig acht.
B) op verzoek van ten minste 1/3 deel van de leden, dat daarbij de voorstellen die ze in behandeling wenst te brengen aan het Bestuur mededeelt.
Indien het Bestuur niet binnen een maand aan een onder B) genood verzoek gevolg heeft gegeven dan hebben de bedoelde leden het recht zelf een ledenvergadering uit te schrijven. Bij afwezigheid van het bestuur is de ledenvergadering gerechtigd een gewoon lid of een erelid met de leiding van de vergadering te belasten.

Art.18
Plaats en tijd van een te houden Ledenvergadering alsmede een agenda van de te bespreken onderwerpen worden tenminste 14 dagen tevoren ter kennis van de leden gebracht.

Art.19
Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten in de Ledenvergadering slechts genomen met absolute meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Dit aantal wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld.

Art.20
Al het overige dat betrekking heeft op de Ledenvergadering wordt geregeld in het Huishoudelijk reglement.

VIII. Slotbepalingen.

Art. 21 Veranderingen in deze statuten kunnen worden voorgesteld door het Bestuur of door tenminste 1/3 van de gewone en ereleden.
De voorgestelde wijzigingen worden schriftelijk ter kennis van de leden gebracht en in een tenminste 14 dagen later te houden ledenvergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen vastgesteld.
De gewijzigde statuten treden direct na de stemming in werking.

Art.22
De FOTOKRING GELEEN kan slechts worden ontbonden indien tenminste 2/3 van alle gewone en ereleden dit via een stemming op een ledenvergadering uitspreken.
Deze ledenvergadering moet worden gehouden tenminste 2 maanden en ten hoogte 4 maanden na een Ledenvergadering waarin het voorstel tot ontbinding, dat moet zijn vermeld op de agenda van de betreffende vergadering, aan de orde is geweest. Bij ontbinding wordt omtrent de bezittingen van de FOTOKRING GELEEN door de
ledenvergadering beslist, met inachtneming van de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.