logo


Huishoudelijk Reglement Fotokring Geleen

 Bijgaande Statuten zijn goedgekeurd door de ledenvergadering op 28 januari 2013

I. Van de leden en donateurs

Art. 1. Artikel 1 over “Buitengewone leden” is per 28 januari 2013 vervallen

Art. 2. Tot uitzetting van een lid kan worden besloten door de ledenvergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen en nadat het voorstel tot uitzetting op de agenda is vermeld. Uitzetting kan worden voorgesteld door het bestuur of door tenminste 5 gewone en/of ereleden op grond van:
A) Wanbetaling, nadat het lid tweemaal door het bestuur met een tussenpoos van 1 maand schriftelijk door het bestuur is gemaand. De eerste aanmaning kan geschieden nadat een achterstand van 3 maanden in de betaling is
ontstaan.
B) Handelingen welke de belangen van de vereniging of van haar leden schaden, of in strijd zijn met rechtsgeldig genomen besluiten.
Het voor uitzetting voorgedragen lid heeft het recht de betreffende vergadering bij te wonen en weerwoord te voeren.

Art. 3
. Leden die de vereniging zijn uitgezet kunnen zich weer als lid aanmelden nadat de redenen, welke tot uitzetting aanleiding waren niet meer bestaan.

Art. 4. Klachten over een medelid kunnen slechts schriftelijk en voorzien van de naam (namen) van de indiener(s) bij het bestuur worden ingediend.

II. Van de geldmiddelen.

Art. 5.
De contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de jaarvergadering vastgesteld. Indien het voorstel van het bestuur wordt afgewezen blijft de oude contributie gehandhaafd. Contributie zijn slechts verschuldigd gewone leden. Ereleden betalen geen contributie.

Art. 6.
Indien in één keer een uitgave wordt gedaan die hoger is dan 10% van de jaarlijkse begroting dient het dagelijks bestuur daarvan in kennis te worden gesteld en dient een meerderheid van het bestuur hiermee akkoord te zijn.

Art. 7.
Mocht aan het einde van het kalender jaar blijken dat de inkomsten beduidend hoger zijn geweest dan de uitgaven dan kan het bestuur besluiten tot gedeeltelijke restitutie aan de leden. Slechts leden die de volledige contributie
hebben voldaan, kunnen op restitutie aanspraak maken.

Art. 8.
De leden zijn de contributie Per 3 maanden verschuldigd, bij vooruit betaling per giro, bank of contant. Er worden geen rekeningen of acceptgiro's verstuurd.

III. Van het bestuur.

Art. 9. Het bestuur van de FOTOKRING GELEEN bestaat uit vijf leden, te weten de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester, die het dagelijks bestuur vormen, en twee commissarissen voor bijzondere taken.

Art. 10. De bestuursleden worden tijdens de Ledenvergadering gekozen. De kandidaatstelling dient voorafgaande aan de ledenvergadering plaats te vinden.
Indien zich voor een bestuursfunctie geen enkele kandidaat meldt mag het bestuur na aanvang van de ledenvergadering de aanwezige leden alsnog verzoeken zich ter vergadering kandidaat te stellen.

Art. 11. Bestuursleden worden voor een termijn van drie jaar gekozen. Na afloop van deze periode treedt het bestuurslid af en kan ieder lid (dus ook het afgetreden bestuurslid) zich kandidaat stellen voor de volgende termijn. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt wordt zijn/haar opvolger voor de resterende termijn gekozen. Is de resterende termijn minder dan 6 maanden dan worden de taken van het afgetreden bestuurslid de resterende termijn waargenomen door een ander bestuurslid. De Voorzitter, Secretaris en Penningmeester zijn om beurten aftredend, De commissarissen zijn aftredend in het jaar dat de Secretaris en Penningmeester aftredend zijn.

Art. 12. Indien een meerderheid van de leden dit nodig acht, dient het bestuur de vereniging te verzekeren tegen een door deze meerderheid gesteld risico.
De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de FOTOKRING GELEEN.

IV. Introductie.

Art. 13.
Introductie van niet leden is met toestemming van het bestuur toegestaan, met dien verstande dat een en dezelfde persoon niet meer dan 3 maal per jaar kan worden geïntroduceerd en het toelaten van introducés op de ledenvergaderingen niet mogelijk is.

Art. 14.
Voor leden van andere fotoclubs, sprekers of juryleden, die op uitnodiging van het bestuur de bijeenkomsten bijwonen, is Artikel 13 niet van toepassing.

V. Stemmingen.

Art. 15. Stemming over zaken geschiedt als regel mondeling. Bij het staken der stemmen wordt het voortstel geacht te zijn verworpen.

Art. 16. Stemming over personen geschiedt als regel schriftelijk. Bij het staken der stemmen dient opnieuw te worden gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot. Bij enkele kandidaatstelling is geen stemming vereist.

Art. 17. De voorzitter benoemt bij schriftelijke stemmingen een stembureau bestaande uit 2 gewone en/of ereleden. Het stembureau regelt de stemmingen en stelt de uitslag vast. Het stembureau kan stemmen ongeldig verklaren indien:
A) de inhoud van het stembriefje blanco of onleesbaar is.
B) niet eenduidig is vast te stellen op wie gestemd is.
C) op het stembriefje niet ter zake doende opmerkingen voorkomen.

VI. Commissies.

Art. 18.
De ledenvergadering benoemt een kascontrolecommissie bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid.
De kascontrolecommissie heeft als taak de financiële administratie van de FOTOKRING GELEEN te controleren indien de ledenvergadering of het bestuur daartoe verzoeken.
Tevens controleert de kascontrolecommissie ten behoeve van de Jaarvergadering het jaarverslag van de Penningmeester. Elk jaar treedt het langst zittende lid van de kascontrolecommissie af. Het plaatsvervangend lid
neemt automatisch de vrijgekomen plaats in. De ledenvergadering kiest daarop een nieuw plaatsvervangend lid. Bestuursleden of aftredende bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de kascontrolecommissie.

VII Wedstrijden.

Art. 19.
Jaarlijkse organiseert de FOTOKRING GELEEN een onderlinge foto/diawedstrijd. De regeling hiervan is vastgelegd in het Reglement van de Onderlinge Wedstrijd.

VIII.Algemene bepalingen.

Art. 20
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts door de ledenvergadering worden aangebracht met volstrekte meerderheid van stemmen.
De wijzigingen moeten van te voren door het bestuur of tenminste 5 van de gewone en ereleden op de agenda zijn vermeld. Voorstellen kunnen ter vergadering worden geamendeerd door het bestuur of tenminste 5 van de
gewone en ereleden.

Art. 21.
In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.